Al uw vragen over Inclusief Job Design

Wat betekent inclusief werkgeven in de praktijk?

Inclusief werkgeven houdt in dat u open staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het werk te laten uitvoeren. Vaak vraagt het van u dat u anders leert kijken naar het werk dat moet worden gedaan en de mensen die u het werk laat uitvoeren. Dat u niet voor iedere functie een ‘witte raaf’ wil hebben.

Als inclusief werkgever kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze werkzoekenden. 

Wat betekent "afstand tot de arbeidsmarkt"?

Werkzoekenden met een "afstand tot de arbeidsmarkt" zijn mensen die in de klassieke economie maar moeilijk aan een baan geraken door een aantal factoren. Deze zijn bijvoorbeeld: een fysische of mentale beperking, een lage scholingsgraad of meer te zoeken in de persoonlijke geschiedenis of situatie.

Zal ik met Inclusief Job Design geen 'minderwaardige' jobs in het leven roepen?

Honderd jaar geleden werden veel mensen ziek van hun werk. Uit onderzoek bleek wat werken wél ‘gezond’ zou maken: kwaliteit van arbeid. Belangrijke elementen zijn: niet teveel repeterende taken, uitdaging in het werk en zelfstandig kunnen werken.
Tegenwoordig houden alle functies rekening met die kwaliteit van arbeid. Want dat is wat de gemiddelde werknemer het liefste wil.


Helaas houdt de huidige standaard onvoldoende rekening met werknemers met een afstand tot de klassieke arbeidsmarkt. Voor hen is ‘kwaliteit van arbeid’ soms iets heel anders dan voor de gemiddelde werknemer. Ze willen bijvoorbeeld graag onder leiding werken, juist repeterende taken doen, of niet teveel sociale contacten op het werk. En daar zijn de moderne functies niet op ingericht.

Wat is een inclusieve werkgever voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Een inclusieve organisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit aan talenten op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. 

Ook werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of anders gezegd: mensen die niet over de juiste (lees: op de arbeidsmarkt gevraagde) competenties, ervaring of arbeidsattitude beschikken of beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening. Dit maakt dat zij in veel gevallen niet onmiddellijk inzetbaar zijn in een bepaalde job waarvoor een vacature openstaat. Zij kunnen wel een deel van de taken die bij deze job horen, uitvoeren.


Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut en hij er als ondernemer het meeste profijt van heeft.

Wat kenmerkt een inclusieve bedrijfscultuur?

Onder een inclusieve organisatiecultuur verstaan we een organisatie die de verschillen tussen (kandidaat-)werknemers erkent en waardeert en in de structuren van de organisatie vertaalt door het wegnemen of verkleinen van barrières, om te komen tot een organisatiecultuur die iedereen dezelfde kansen biedt, ongeacht deze verschillen.

 

Kenmerken van een inclusieve bedrijfscultuur zijn:

 • Op alle niveaus in het bedrijf werken mensen met een arbeidsbeperking, zowel in uitvoerende als in leidinggevende functies.

 • De verschillende behoeften en mogelijkheden van werknemers worden gesignaleerd en erkend.

 • Het is mogelijk om functies te laten aansluiten bij de mogelijkheden van werknemers.

 • Alle werknemers, met en zonder beperking, hebben gelijke toegang tot de informatie over het bedrijf, de mogelijkheden binnen het bedrijf en de besluitvorming in en over het bedrijf.

Wat is het verschil tussen Inclusief ondernemen of sociaal ondernemen?

Een inclusieve onderneming heeft primair een financiële doelstelling. Wint maken is haar eerste doelstelling, maar zij integreert een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar werking. De organisatie houdt rekening met andere stakeholders, in eerste instantie met de eigen werknemers – uit eigenbelang – maar ook met andere betrokken partijen. Bijvoorbeeld mensen die moeilijkheden ervaren om werk te vinden. De organisatie benut het talent van deze werknemers en laat hen  een bijdrage leveren aan  het financiële doel.

Een inclusieve ondernemer zal dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ laten presteren.

 

Een sociale onderneming heeft primair een maatschappelijk doel. Dit is bijvoorbeeld betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De sociale onderneming realiseert voldoende winst en is niet afhankelijk van subsidies voor haar voortbestaan. Een sociale onderneming is een onderneming die boven alles aan een maatschappelijke uitdaging wil werken. Met andere woorden: vooral 'maatschappelijke doelstellingen of impact’ wil genereren. Die doelstellingen kunnen zeer breed zijn en gaan over ecologische tot maatschappelijke initiatieven, en hoeven dus niet noodzakelijk gericht te zijn op inschakeling van bepaalde groepen werkzoekenden. Het realiseren van die doelstellingen doet de organisatie op een ondernemende, marktgerichte wijze. Dat wil zeggen: door eigen inkomsten te genereren en zo zelfvoorzienend te zijn.

Hoe kan ik de mogelijkheden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt benutten?

Er zijn veel manieren om de mogelijkheden van uw werknemers optimaal te benutten. Dit geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook als u al werknemers uit deze doelgroep in dienst heeft. U kunt:

 • Uw werving en selectie aanpassingen om de kansen voor deze mensen te vergroten.

 • Aandacht geven aan het omgaan met verschillen tussen mensen.

 • Bij de selectie matchen op functionaliteit, dus de match tussen kandidaat en werk centraal zetten. 

 • Letten op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het werk en de werkplek.

 • Investeren in een bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd. Waar men slim omgaat met verschillen tussen mensen, zodat iedereen een optimale bijdrage levert.

 • Het werk zo inrichten dat het goed aansluit bij de talenten en mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe komt het dat er zoveel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet of moeilijk aan de slag komen?
Kunnen of willen deze mensen niet werken?

Naar ‘willen werken’ is veel onderzoek gedaan. Ongeveer 10% van de mensen met een uitkering wil liever niet werken. Een groot deel van hen omdat ze ‘uit-gesolliciteerd’ zijn. Terwijl sommige mensen na 200 sollicitaties nog even optimistisch zijn, stoppen anderen na de 50e poging. Omdat ze er genoeg van hebben.


In concurrentie met andere werkzoekenden valt de keuze vaak niet op hen door negatieve beeldvorming en onbekendheid. Werkgevers vinden het lastig om in te schatten wat de consequenties zijn als ze iemand uit deze doelgroep in dienst nemen.

90% van de mensen wil juist graag werken


Het overgrote deel van de mensen die nu niet of moeilijk aan de slag komen, wil graag werken. en onder de juiste omstandigheden kunnen zij prima werken.
 

Wat is de toegevoegde waarde voor mij als bedrijf, om uit deze doelgroep te werven?

Werkgevers die u voor zijn gegaan, zien de volgende toegevoegde waardes.


Een betere benutting van de arbeidsmarkt, door: 

 • Tekort aan medewerkers tegen te gaan.

 • Het werven van uniek talent op de arbeidsmarkt.

 • Organiseren van een flexibele schil.

 

Groei creëren in de afzetmarkt, door:

 • Nieuwe business mogelijkheden.

 • Positiever imago.

 • Hogere klanttevredenheid.

 

Een betere bedrijfsvoering te organiseren, door:

 • Verhoging productiviteit.

 • Verhoging continuïteit.

 • Kwaliteits- en efficiencyverbetering.

Versterkt HR-beleid

 • Vergroten medewerkerstevredenheid

 • Lagere rekruteringskosten

 • Lagere verloop

Innovatie

 • Verhoogde creativiteit

 • Beter klantbegrip

Workinc cv

 

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Leuven

 

 • LinkedIn Social Icon

Icons made by Freepik & Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY