Ontdek hoe anderen het deden

auto-technici in een garage

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is een autobedrijf en is 40 jaar geleden gestart als een familiebedrijf en is intussen uitgegroeid tot een firma met vijftig werknemers en vier vestigingen in verschillende steden. Het bedrijf is hoofddealer en servicepunt van een specifiek automerk. Daarnaast handelt het bedrijf in tweedehandswagens en autoverhuur. Ook heeft het een carrosserieafdeling, een carwash en een benzinepomp. 

Probleemstelling

Het bedrijf heeft moeite om technisch administratieve medewerkers te vinden; er is momenteel een voltijds vacature voor een administratief medewerker, die nog niet is ingevuld.

Analyse

Er zijn taken die onder het opleidingsniveau liggen van de zittende medewerkers. Bij de verkoopadministratie gaat dit bijvoorbeeld over het opmaken van aanvraagformulieren, gegevens invoeren, en transport van wagens afroepen. Bij de boekhouding gaat het onder meer over facturen stickeren en inscannen, koppelen van facturen en creditnota’s en het frankeren van post. Er zijn eveneens taken waar de medewerkers niet aan toe komen, zoals het opvolgen van leasecontracten en openstaande facturen, het automatiseren van imports en het opkuisen van het klantenbestand. 

Oplossing

De functie van licht administratief medewerker is gerealiseerd. De technisch administratief geschoolde medewerkers kunnen zich nu richten op hun kerntaken, en de openstaande vacature kan door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingevuld.

Resultaat

Het bedrijf is groeiend, de bestaande vacature technisch administratief geschoolde medewerker behoeft niet te worden ingevuld, waardoor er op dat moment sprake is van een besparing in salariskosten. De voordelen op jaarbasis kunnen, afhankelijk van de in te zetten regelingen en subsidies, oplopen tot meer dan 8.000 euro.

workinc_v3.1-1.png

familiebedrijf in alarmsystemen

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf heeft als familiebedrijf een evolutie gekend binnen de wereld van de alarmsystemen. Hun cliënteel bevindt zich voornamelijk binnen het B2B segment, waaronder enkele grote klanten zoals ziekenhuizen en grote ondernemingen. Het bedrijf installeert nieuwe systemen die gaan van zeer eenvoudig tot zeer groot en omvangrijk. Hierbij ligt de focus op het tijdig operationeel krijgen van het systeem. Een tweede onderdeel van het bedrijf richt zich op het onderhouden en het oplossen van problemen van bestaande systemen.

Probleemstelling

Het bedrijf heeft gekozen om dit onderzoek uit te voeren omdat het moeilijk is om vacatures voor technisch personeel in te vullen. De voornaamste reden van het tekort aan engineers is dat men met een diploma van die aard vaak in aangenamere omstandigheden kan werken dan op grote hoogte, buiten en op grote sites waar veel gewandeld moet worden. 

Analyse

Er is zeker een mogelijkheid om een aantal zaken uit het takenpakket van een technieker te halen. Deze geschoolde en gespecialiseerde medewerker kan zich daardoor meer bezighouden met het testen van apparatuur en het meer minutieus nalopen van de nieuwe alarmsystemen voordat definitieve oplevering plaatsvindt. Hierdoor ontstaan er minder fouten, hetgeen automatisch leidt tot minder uren om fouten te herstellen.

Oplossing

Een assistent technieker kan aan de slag. De assistent technieker gaat zich richten op het heen en weer lopen op een werf met materiaal, het testen van detectoren, het assisteren van programmatiewerk, het vervangen en testen van rookmelders en het rapporteren van het aantal vervangen melders.

Resultaat

Voor de geschoolde en gespecialiseerde techniekers wordt het werk aantrekkelijker. En komt er een einde aan de onduidelijkheid omtrent de verdeling van sommige taken. Ook zal een aantal taken worden opgepakt die al een tijdje blijven liggen. Een duidelijke taakafbakening zorgt ook voor een efficiëntie verhogend effect. Men is sneller bij de juiste persoon en er wordt minder ad hoc gewerkt.

workinc_v3.1-1.png

bedrijf uit de creatieve sector

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is actief in de creatieve sector met 330 werknemers. Onder meer werkt het bedrijf in de theatersector. Er is een technisch team dat ondersteuning biedt tijdens voorstellingen. Hun takenpakket bestaat onder meer uit het lossen van materiaal uit de vrachtwagens, het opbouwen van het podium volgens plan, het monitoren tijdens de voorstelling, het bedienen van de artiestenfoyer en het na de voorstelling afbreken en laden van de vrachtwagens.

Probleemstelling

De organisatie kan moeilijk vervanging of versterking vinden die meteen inzetbaar is voor de functie van podiumtechnicus. Hieraan is een sterke behoefte. Een effectievere benutting van de expertise van de bestaande theatertechnici op de meest drukke momenten zou een oplossing kunnen zijn. De ondersteunende taken kunnen mogelijk worden uitgevoerd door  een kort geschoolde medewerkers. Het bedrijf zet graag in op een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. Vanuit dat oogpunt zoekt het bedrijf een antwoord op de vraag in hoeverre de kosten gespendeerd aan het huidige interimkantoor opwegen tegen de baten van een polyvalent medewerker of een ‘stagehand’ die nu niet kan deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt.

Analyse

Binnen deze locatie worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd door de ervaren en gespecialiseerde podiumtechnici die ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het halen en monteren van boxen en microfoons; de ervaren technicus kan in die tijd het materiaal afstellen, dat scheelt enorm tijd. Ook is er behoorlijk veel achterstallig onderhoud op het poetsen van de lampen dat de kwaliteit van de belichting sterk beïnvloedt. Het systematisch bijhouden hiervan levert grote voordelen. Tenslotte is er weinig tijd om kleine defecten aan materiaal te repareren wat gepaard gaat met extra kosten voor de aanschaf van nieuw materiaal. 

Oplossing

Een vaste stagehand  kan aan de slag in de functie van assistent podiumtechnicus.  Deze kan de ervaren technici bijstaan tijdens de dagelijkse werkzaamheden en hierdoor de drukke momenten verlichten. Ook kan de assistent podiumtechnicus op regelmatige basis de taken doen die momenteel blijven liggen.

Resultaat

Het probleem dat zich voordoet dat er op drukke momenten geen gekwalificeerde mensen te vinden zijn op korte termijn, zal op deze manier verkleinen of verdwijnen. Het budget hiervoor valt te verantwoorden als er een optelsom wordt gemaakt van de huidige kosten die gespendeerd worden aan een interimkantoor dat stagehands levert op uitzendbasis.

workinc_v3.1-1.png

ESF-project HR+ ondersteunt grote bedrijven richting inclusief ondernemen

Uit onderzoek en eigen ervaring weten we dat grote bedrijven bij het tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt best gebaat zijn met een goede ondersteuning bij het creëren van de juiste randvoorwaarden in de organisatie. Hierbij gaat hun voorkeur uit naar een eenduidige bedrijfsaanpak. Helaas hebben zij in de praktijk veelal te maken met een grote diversiteit aan regelingen en afspraken over werkzaamheden, profielen, toeleiding, werkervaringstrajecten, opleiding, begeleiding etc.

 

Oorzaak? Een sterk versnipperd landschap van arbeidsbemiddelaars met elk een eigen werkregio, aanpak en werkwijze. Voor deze arbeidsbemiddelaars is het vandaag quasi onmogelijk om antwoord te bieden op de vraag van de grote bedrijven.

 

Gevolg: bedrijven verliezen veel tijd en energie in het maken van afstemmingsafspraken met arbeidsbemiddelaars.

 

In dit project ondersteunen we grote bedrijven bij het inclusief ondernemen. Vertrekkende vanuit hun vraag en mogelijkheden zetten we een pilot op dat leidt tot een werkende praktijk waarbij concrete afspraken gemaakt worden over werkzaamheden, inclusief job design, profielen, screening en toeleiding van potentiële kandidaten, trajectafspraken, inwerkprogramma’s, jobcoaching en ondersteuning bij de administratieve verplichtingen. Deze werkende praktijk leggen we vervolgens vast in een bedrijfsaanpak, zodoende andere vestigingen van de organisatie snel en gemakkelijk zelf met de aanpak aan de slag kunnen.

Met de uitgewerkte aanpak heeft de organisatie en/of de vestigingen tegelijkertijd richtlijnen die zij kunnen meegeven aan elke arbeidsbemiddelaar die met hen samenwerkt of dit in de toekomst wil doen.

 

Dit project is een initiatief van Workinc (voorheen KAIROS), Emino vzw en werkgeversorganisatie Voka. De partners delen hun kennis en ervaringen doorheen dit project met organisaties in Litouwen, Finland en Zweden. Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Gemeenschap.

 

Het project is afgerond en positief gevalideerd door ESF. De ontwikkelde tools zijn binnenkort op onze site te vinden.

workinc_v3.1-1.png

Bedrijf gespecialiseerd in industrieel reinigen

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is specialist op het vlak van industrieel reinigen. Hun dienstverlening is gericht op industriële reiniging, hydrodemolition, veegwerken en afval. Hiertoe zetten ze dienstwagens en vrachtwagens in, met specialistische apparatuur, veelal in eigen huis ontwikkeld. Het bedrijf hecht aan de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en aan het voorkomen van schade aan mensen, installaties, machines en milieu. Het principe van ‘safety first’ is een van de belangrijkste speerpunten in hun personeelsbeleid.

Probleemstelling

Het bedrijf heeft problemen met het rekruteren en behouden van geschikte medewerkers voor onder meer de technische functies. Er is weinig instroom en werkzoekenden hebben vaak meerdere mogelijkheden tot aanwerving. Ook het behouden van werknemers wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van belangrijke concurrenten in de directe omgeving.

Analyse

De techniekers verrichten een groot aantal taken die ook door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden uitgevoerd. Binnen deze locatie worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd door middelbaar en hoger opgeleiden, die op lager of elementair niveau liggen en uitgevoerd zouden kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn taken in de ondersteunende sfeer die hen verstoren in het uitvoeren van hun kerntaken. Het gaat om een totaal van dertig uren per week. Ook blijken er taken door hoger geschoolden te worden uitgevoerd die op middelbaar beroepsniveau liggen.

Oplossing

Er is een functie van assistent mekanieker gerealiseerd. Deze krijgt als vaste taken het uitpakken en verdelen van overalls en handschoenen, en het helpen laden van vrachtwagens. Daarnaast is er een groot aantal taken die deze nieuwe medewerker kan uitvoeren, denk aan het halen en brengen van onderdelen van het magazijn naar de werf, het kuisen van het terrein, het sorteren van materiaal in het magazijn en het kuisen van de garage.

Resultaat

Het aanstellen van een assistent mekanieker lost deels het schaarste probleem op aan technische profielen. Voor nu betekent het met name dat de huidige personeelsleden met technische kennis en ervaring ontlast worden van een aantal ondersteunende taken, waardoor ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan hun kerntaken. Ook kan het aantal overuren worden beperkt. En, is er meer orde en netheid op het bedrijfsterrein.

workinc_v3.1-1.png

ESF-project AI@Work ondersteunt bedrijven om het onbenut potentieel op de arbeidsmarkt te benutten

Onze arbeidsmarkt is onderhevig aan een aantal ingrijpende transities. Zo staan we onder andere voor de uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken om “meer mensen langer aan het werk” waar te maken. 

Werkgevers hebben nood aan nieuw personeel ten gevolge van een vervangingsnood door de uitstroom van  werknemers of ten gevolge van uitbreidingsnood. Daarnaast is er een groep van potentiële werknemers die omwille van scholingsgraad, leeftijd, persoonlijke geschiedenis, … meer uit de boot vallen.

Om gebruik te kunnen maken van dit arbeidspotentieel is ondersteuning en aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze aanpassingen dragen bij tot de stapsgewijze evolutie naar een inclusieve onderneming waarbij men diversiteit niet als een probleem ziet maar als een rijkdom erkent, en waar iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

In dit project ondersteunen we werkgevers door hen een integraal traject aan te bieden waarin de bouwstenen van inclusief ondernemen (Inclusief Job Design, werkplekleren, jobcoaching) zijn samengebracht. Door het anders inrichten van een bedrijfsproces worden nieuwe kansen gecreëerd. Eenvoudige taken worden afgesplitst en samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie. Hierdoor wordt geschoold personeel efficiënter ingezet. Op deze manier creëert u nieuwe kansen voor uw onderneming.

 

Om de implementatie op de werkvloer vlot te laten verlopen ondersteunen we gans dit proces. En voorzien we coaching voor de nieuwe werknemer en zijn omgeving (leidinggevende, team) voorzien. Bovendien bekijken we welke vormen van werkplekleren het meest interessant zijn voor de nieuw in te vullen functie.

Dit project is een initiatief van Web vzw,  Workinc (voorheen KAIROS),  werkgeversorganisatie Voka en de Werkplekarchitecten. De partners delen hun kennis en ervaringen doorheen dit project met organisaties in Finland, Bulgarije en Nederland. Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Gemeenschap.

Het project is afgerond en positief gevalideerd door ESF. De ontwikkelde tools zijn te vinden via www.inclusiefjobdesign.be

workinc_v3.1-1.png

ingenieurs in een labo-omgeving

Korte schets van het bedrijf

Probleemstelling

Er stonden 2 vacatures open voor hoog opgeleide ingenieurs die onvindbaar bleken te zijn.

Analyse

Een aanzienlijk deel van de tijd van de aanwezige ingenieurs bestond erin routine analyses en controle testen te doen

Oplossing

Deze werkzaamheden werden gebundeld tot een nieuwe functie die ingevuld werd door een medewerker met een mentale beperking

Resultaat

De 2 vacatures waren niet meer nodig, wat resulteerde in een aanzienlijke kostenbesparing en verhoging van de tevredenheid van de huidige crew.

workinc_v3.1-1.png